Agenda informateur Hamer vrijdag 14 mei 2021

Informateur Hamer ontvangt oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Vanmiddag zal informateur Hamer een korte persconferentie houden waarbij zij een toelichting geeft op haar werkzaamheden en vragen van de media zal beantwoorden.

Inleidende verklaring informateur Hamer

Inleidende verklaring informateur Hamer

Welkom allemaal. Het leek mij goed om toch even een korte persconferentie te houden. Hoewel ik natuurlijk toen ik woensdagavond bij de Kamervoorzitter kwam na afloop al een aantal dingen heb gezegd. Dus misschien denkt u wel: dat hebben we allemaal voor een deel gehoord. Maar ik wilde toch iedereen in de gelegenheid brengen op een vooraf aangemeld moment om nog even goed toe te lichten: wat is nu de opdracht? En hoe gaan we voorlopig, voor zover we dat kunnen overzien, want u zult vast begrijpen dat dit een proces is wat je niet helemaal van tevoren kunt uitstippelen hoe we dat gaan aanpakken.

Allereerst maar even beginnen met de opdracht die er ligt. Uiteraard is de Motie Kaag-Rutte hierin leidend. U heeft allemaal kennis kunnen nemen van die motie. En je ziet dat in die motie eigenlijk twee delen zitten. Een inhoudelijk deel en het tweede deel gaat meer over de partijen. Eerst maar even dat inhoudelijke deel. Want dat bestaat dan vervolgens weer uit drie elementen. Natuurlijk als eerste politieke overeenstemming zoeken over het herstel- en transitiebeleid. Het tweede is het inventariseren van de grote urgente thema’s die met de uitvoering ter hand moeten worden genomen. En tenslotte de afspraken die gemaakt moeten worden om de democratische rechtsorde te versterken. Dus dat is het inhoudelijk deel. En we zullen dus in de loop van de tijd ook zien waar zeg maar eventueel nog samenhang is tussen die drie verschillende onderdelen.

Dan het tweede deel van de opdracht is om te onderzoeken welke partijen vervolgens bereid zijn om op basis van onderzochte contouren te kijken of zij mee willen gaan doen aan de onderhandelingen over een coalitieakkoord. Naast wat ik dan maar even noem de opdrachtmotie zijn er ook nog een aantal andere moties aangenomen. In ieder geval een om ook met jongeren te spreken. En een motie over het sociaal contract. Nou we gaan uiteraard kijken hoe we die twee moties bij onze werkzaamheden kunnen betrekken. De opdracht gaat dus eigenlijk zowel van de inhoud naar het beleid als vervolgens in de tweede fase naar welke partijen. En ik denk dat het goed is om aan te geven, dat heb ik woensdagavond ook gezegd, na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, zien we dit ook echt als de start van de inhoudelijke formatie. En het werd ook tijd, zal ik maar zeggen, om daar aan te beginnen.

Ik ben uiteraard zelf zeer vereerd dat ik ben gevraagd voor deze opdracht. Niet een makkelijke opdracht, omvangrijk ook, ingewikkeld ook. Maar goed, we gaan aan de slag. Het moet, het is denk ik heel erg belangrijk. Zowel voor de mensen in het land als voor de Nederlandse politiek om nu deze stap naar de inhoud te gaan zetten. Daarmee geef ik ook al aan dat die inhoud nu echt voorop moet staan. Te beginnen bij dat zogeheten herstel- en transitiebeleid. Ik ga komende maandag en dinsdag spreken met de 18 fractievoorzitters en ben uiteraard ook heel erg benieuwd naar hun concrete ideeën over hoe we dat herstel- en transitiebeleid moeten gaan vormgeven. Overigens beginnen we niet blanco, want er zijn heel veel adviezen, ook adviezen waar ik zelf de leiding in heb gehad. Maar die ons op weg kunnen helpen om dat te formeren. Ik ben nogmaals ook ontzettend benieuwd naar wat de 18 partijen daar voor ideeën over hebben.

We zullen later in de week volgende week ook in gesprek gaan met uiteraard ook de jongeren, want dat is ons gevraagd, dat was ik overigens zelf ook al van plan. Maar ik ben ook voornemens om te gaan spreken met bijvoorbeeld sectoren die flink zijn getroffen door die crisis en die juist ook een belangrijke rol hebben bij dat herstelbeleid. We zullen ook natuurlijk samen met de staf ons in gaan lezen, veel bij elkaar gaan zoeken, zodat we mede op basis van de ideeën van de fractievoorzitters eigenlijk snel kunnen gaan werken aan die contouren van dat herstelbeleid en daarover dan vervolgens weer het gesprek gaan voeren.

Dan tenslotte het verwachtingspatroon. 6 juni is genoemd. Toeval wil dat ik op 7 juni jarig ben. Dus allerlei redenen om op 6 juni klaar te willen zijn. Maar ik heb woensdagavond ook al gezegd: ik voel zeer veel urgentie om snel aan de slag te gaan, zo snel mogelijk te werken. Maar een datum is uiteindelijk ook maar een datum. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van dat werk wat er uit voortkomt. Ik denk tenslotte dat het echt ongelofelijk belangrijk is dat de formatie nu echt van gang gaat en dat we naar de inhoud gaan en dat we proberen het stokje over te nemen van Herman Tjeenk Willink. Die eigenlijk ook met dit proces al een invulling heeft gegeven aan hoe de nieuwe bestuurscultuur kan zijn. Namelijk een open proces met die 18 partijen om met de inhoud te beginnen. En we gaan ja met optimisme zou ik zeggen aan de slag, een hele spannende uitdaging.

Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie